OBJECTE

El certificat d’eficiència energètica és un tràmit administratiu per valorar energèticament el comportament d’un edifici existent o part d’ell: un habitatge unifamiliar, plurifamiliar, local comercial, etc.

A partir de la inspecció de l’immoble el tècnic prendrà un seguit de dades:

  • Superfície de l’edifici
  • Sistema constructiu (parets, sostres, cobertes…)
  • Sistema d’aillaments de l’envolvent de l’immoble (càmara d’aire…)
  • Sistema de climatització i calefacció
  • Sistema de generació d’aigua calenta sanitària

Les dades s’introdueixen en un programa informàtic i s’obté:

  • L’informe del certificat d’eficiència energètica de l’immoble
  • L’informe descriptiu de les mesures correctores per millorar l’eficiència energètica de l’immoble

Els informes ens donen dades sobre el comportament energètic de l’immoble i com millorar-lo per tal de disminuir els costos del consum d’energia (electricitat, gas, gasoil…).

Aquestes dades són enviades telemàticament a l’Institut Català d’Energia que en pocs dies emet un registre amb l’etiqueta de qualificació energètica.

L’etiqueta que té una durada de 10 anys mostra una escala de qualificació energètica de la A (molt eficient) a la G (molt poc eficient).

Gestionem tot el procés de sol·licitud, tramitació i recepció de forma que el client només ha de facilitar:

  • Les dades del sol·licitant
  • La visita a l’immoble.

Rollan Arquitectura i els seus tècnics estan adherids al registre de certificadors de l’Institut Català d’Energia. Els nostres serveis inclouen totes les taxes oficials.

NORMATIVA

A Catalunya des de l’1 de juny de 2013 és obligatori disposar del certificat energètic per als edificis i habitatges ja existents que es lloguin o es venguin.

El Reial Decret 235/2013 que transposa la directiva 2002/91/CE i parcialment la Directiva 2010/31/UE, regula els immobles que estan obligats de tenir el certificat d’eficiència energètica.

Informació Institut Català d’Energia