OBJECTE

La Inspecció Tècnica de l’Edifici té per objectiu valorar l’estat dels espais i elements comuns dels edificis:

 • Instal·lacions comunes:  aigua, electricitat i telecomunicacions
 • Elements estructurals
 • Façanes
 • Cobertes
 • Celoberts i patis
 • Ascensors

Sovint la gestió dels elements comuns és deficitària per part de les comunitats de propietaris, per desconeixements tècnics o per manca d’informació.

L’objectiu principal de l’ITE és donar aquesta informació sobre les parts comunitàries de l’edifici i prioritzar des d’un punt de vista tècnic les obres necessàries.

A partir de la inspecció de les entitats de l’edifici i els seus espais comuns el tècnic prendrà un seguit de dades:

 • Sistema estructural i constructiu (parets, sostres, cobertes…)
 • Centralitzacions d’instal·lacions comunes: aigua, llum i telecomunicacions
 • Estat de les façanes
 • Estat de les cobertes
 • Estat del celoberts i patis

Les dades s’introdueixen en un programa informàtic i s’obté:

 • L’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE)

Qualificació de les deficiències

L’informe es facilita a la Comunitat de Propietaris. L’estructura de l’informe defineix per a cada espai analitzat les possibles deficiències en lleus, importants, greus i molt greus i les indicacions per un correcte manteniment i conservació de l’edifici, així com la periodicitat de les accions a dur a terme:

 • Deficiències molt greus: són les que, pel seu abast i gravetat, representen un risc imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de persones i bens, i requereixen una intervenció immediata.
 • Deficiències greus: són les que, per la seva incidència, representen un risc imminent per a l’estabilitat o la seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposin un risc per a la seguretat de les persones o béns, i que requereixen l’adopció de mesures cautelars prèvies a l’execució de les obres d’esmena d’aquelles deficiències.
 • Deficiències importants: són les que, tot i no representar un risc imminent ni per l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, n’afecten la salubritat i funcionalitat, i fan necessària una intervenció correctora que no pot quedar relegada a treballs de manteniment.
 • Lleus: són les que fan necessària la realització de treballs de manteniment preventiu i/o corrector per a evitar el seu agreujament o l’aparició de noves lesions.

En el cas de deficiències greus o molt greus::

 • El tècnic comunicarà de manera immediata tant a la propietat com a l’Ajuntament, la situació de risc imminent i, en el seu cas, la proposta de mesures de seguretat cautelars i urgent a adoptar amb caràcter previ a l’execució de les obres.
 • Aquesta comunicació no necessita el consentiment de la propietat.
 • Indicarà en l’informe si les mesures cautelars relatives a la seguretat han estat executades.

L’informe d’inspecció tècnica d’edificis d’habitatges té una vigència de 4 mesos a comptar des de la data de la seva emissió.

Obligacions de la propietat

 • El tècnic o el representant de la Comunitat haurà de tramitar la Sol·licitud del Certificat d’Aptitud de l’Edifici abans de la finalització d’aquest termini.
 • Executar de manera immediata i urgent l’adopció de les mesures cautelars indicades en l’informe en el supòsit que no s’hagin executat anteriorment.
 • Aprovar un programa de rehabilitació en el termini d’1 any quan existeixin deficiències en l’edifici. Quan aquestes siguin greus o molt greus, el termini serà de 6 mesos. Aquest programa requereix la supervisió de l’Arquitecte.
 • Constituir un fons de reserva per afrontar les despeses que es derivin de l’execució de les obres previstes en el programa.
 • Lliurar, a requeriment de les administracions, la documentació de l’elaboració i presentació de l’IITE, així com del programa de rehabilitació per als seu compliment.

Vigència del certificat d’aptitud

 • Apte sense deficiències o deficiències lleus: 10 anys
 • Apte provisional amb deficiències importants: 6 anys, condicionada a una revisió tècnica cada 2 anys.
 • Apte cautelarment amb deficiències greus o molt greus: 3 anys, condicionada a una revisió quan digui el tècnic a l’informe o com a mínim cada 12 mesos.
 • Resolució denegatòria d’aptitud: cal presentar una altre sol·licitud de certificat d’aptitud més un nou IITE que acrediti mesures cautelars executades o l’execució de les obres.

NORMATIVA

DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.

Informació Agència de l’Habitatge de Catalunya

Informació inspecció tècnica d’edificis