OBJECTE

Rollan Arquitectura redacta informes i dictàmens pericials des de fa més de 15 anys, abordant qualsevol problemàtica vinculada amb al món de la construcció. Els casos més habituals són:

 • Deficiències constructives
 • Mitjaneries i límits de propietat
 • Herències de béns immobles a efectes patrimonials
 • Valoracions a efectes d’expropiació

Quan sorgeixen defectes constructius en un habitatge per defectes constructius és necessària l’elaboració d’un informe per iniciar la reclamació. És per tant el requeriment formal que solicita l’autoritat judicial, particular, companyia d’assegurances o comunitat de propietaris per reclamar contra un tercer.

L’informe pericial és un document tècnic sobre patologies constructives en un edifici o estructura i té com a propòsit l’ús de la prova pericial o experta expresada en diversos punts:

 • Introducció: explicació de l’abast de l’informe
 • Informe fotogràfic: exposició gràfica de l’element a analitzar o informar
 • Característiques constructives: descripció tècnica de l’element a informar
 • Simptomatologies observades: causes i conseqüències dels elements afectats
 • Recomanacions d’actuació: propostes per solucionar els problemes detectats
 • Valoració econòmica: si procedeix, realització d’un pressupost per esmenar les patologies detectades
 • Conclusions: resum de tot l’informe o dictamen amb exposició d’unes recomanacions d’actuació.