OBJECTE

Rollan Arquitectura té una experiència de20 anys en taxacions d’immobles:

 • Particulars
 • Valoracions a efectes hipotecàries per a diverses empreses d’àmbit estatal.
 • Pericials contradictòries per a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
 • Judicials

Valorem tot tipus de béns immobles amb la màxima objectivitat i amb el coneixement de la realitat de l’entorn immobiliari:

 • Finques rústiques
 • Solars
 • Habitatges unifamiliars
 • Habitatges plurifamiliars
 • Locals comercials
 • Naus industrials
 • Garatges

Les valoracions immobiliàries ens serveixen per saber el valor real d’un immoble en un moment determinat i tenen com a objectiu el coneixement del valor patrimonial a efectes de compra, expropiació, venda, arrendament, impostos…

Els sistemes més habitual de valoració són el de reposició i el de comparació:

 • El sistema de reposició consisteix en establir uns valors de sòl i de construcció sobre l’immoble a valorar per restar-li la depreciació en funció de la seva antiguitat i estat físic de l’immoble.
 • El sistema de comparació consisteix en escollir sis testimonis d’immobles venuts recentment i assimilables al que estem valorant (estat de l’immoble, antiguitat, situació, prestacions…) i fer una mitja ponderada.

NORMATIVA

Els sistemes de valoració estan regulats per l’ordre ECO/805/2003, sobre “normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras” modificada per l’ordre EHA/3011/2007.

L’Agència Tributària de Catalunya estableix un sistema de valoració dels béns immobles a efectes dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions (Valoració de Béns Immobles ATC).