La gestió urbanística és l’eina que ens permet ordenar sectors del territori, ciutats i pobles. Desgraciadament la nostra activitat diària està subjecta a la canviant, complexa i interpretativa Llei d’Urbanisme de Catalunya i als Planejaments urbanístics existents.

A Rollan Arquitectura desenvolupem:

  • Planejaments urbanístics (POUM). És el conjunt de normes que regulen l’urbanisme d’un poble o ciutat. El planejament urbanístic general es desenvolupa pel planejament urbanístic derivat i concretament en sòl urbà pels plans especials i plans de millora urbana.

  • Plans de Millora Urbana (PMU). Són instruments de desenvolupament del pla general a nivell operatiu i estan pensats en general, per a la realització d’operacions urbanístiques de millora, de reforma o regeneració del teixit urbà: acabar la urbanització de l’àmbit, regular la volumetria de façanes, completar el teixit urbà, operacions de reforma interior, remodelació urbana, transformació d’usos, reurbanització i rehabilitació d’entorns.
  • Plans Especials Urbanístics (PEU). Tenen per objecte desenvolupar determinacions contingudes en els plans territorials parcials i sectorials i en el planejament urbanístic general, per a l’ordenació de recintes i conjunts artístics, la protecció dels masos en sòl no urbanitzable, la recuperació i millora del paisatge urbà, la protecció dels espais fluvials, la protecció addicional del paisatge i de les vies de comunicació, la millora dels àmbits rurals, etc

  • Plans parcials urbanístics (PPU). Tenen per objecte desenvolupar el planejament urbanístic general en els sectors classificats de sòl urbanitzable delimitat. Contenen totes les determinacions pertinents per a l’ordenació urbanística detallada del sector que abasten: qualifiquen el sòl, regulen usos i paràmetres d’edificació, assenyalen alineacions i rasants, defineixen els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums, estableixen les condicions de gestió i els terminis i precisen les característiques i el traçat de les obres d’urbanització bàsiques.
  • Avaluacions ambientals estratègiques (AAE). És l’instrument tècnic i administratiu que té com a objecte garantir la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l’aprovació i el seguiment dels plans i els programes que poden tenir efectes significatius per al medi ambient. Té un caràcter eminentment preventiu i permet incorporar adequadament els condicionaments ambientals en l’adopció de decisions estratègiques, considerar els impactes acumulatius derivats de la concurrència amb altres plans i programes, i establir un marc ambiental adient per als plans i els projectes derivats que calgui executar posteriorment.
  • Projectes de segregació i reparcel·lació. Divisió legal d’una finca als efectes de venda o transmissió patrimonial.
  • Projectes d’urbanització. L’últim esglaó de la gestió urbanística és l’execució de les obres per ordenar els espais públics o privats que configuren l’entorn.