OBJECTE

La Inspecció Tècnica de l’Edifici té per objectiu valorar l’estat dels espais i elements comuns dels edificis:

Sovint la gestió dels elements comuns és deficitària per part de les comunitats de propietaris, per desconeixements tècnics o per manca d’informació.

L’objectiu principal de l’ITE és donar aquesta informació sobre les parts comunitàries de l’edifici i prioritzar des d’un punt de vista tècnic les obres necessàries.

A partir de la inspecció de les entitats de l’edifici i els seus espais comuns el tècnic prendrà un seguit de dades:

Les dades s’introdueixen en un programa informàtic i s’obté:

Qualificació de les deficiències

L’informe es facilita a la Comunitat de Propietaris. L’estructura de l’informe defineix per a cada espai analitzat les possibles deficiències en lleus, importants, greus i molt greus i les indicacions per un correcte manteniment i conservació de l’edifici, així com la periodicitat de les accions a dur a terme:

En el cas de deficiències greus o molt greus::

L’informe d’inspecció tècnica d’edificis d’habitatges té una vigència de 4 mesos a comptar des de la data de la seva emissió.

Obligacions de la propietat

Vigència del certificat d’aptitud

NORMATIVA

DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.

Informació Agència de l’Habitatge de Catalunya

Informació inspecció tècnica d’edificis

ITE. Inspecció Tècnica dels Edificis

Inspecció Tècnica dels Edificis. (ITE)